PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu dle stanov družstva.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem předložení smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu.

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Smlouva o převodu družstevního podílu (náš tiskopis) je k vyzvednutí na referátu členských a bytových záležitostí.

Smlouvu o převodu družstevního podílu převezmeme v úřední dny v kanceláři referátu členských a bytových záležitostí v prvním patře.

Smlouva musí být řádně vyplněna a předložena ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení je pro převodce, druhé pro nabyvatele a třetí pro BD Svitavy. Toto vyhotovení musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy.

Náhrada za převod družstevního podílu činí mezi rodinnými příslušníky v řadě přímé 1.190,-Kč včetně DPH u ostatních činí náhrada 11.900,-Kč včetně DPH.

Při předložení smlouvy o převodu družstevního podílu je třeba doložit i vyplněný formulář Změna úhrady za služby (viz Formuláře ke stažení) a hlášenka počtu osob (viz Formuláře ke stažení).

Nájemní smlouva bude připravena k podpisu po jednání představenstva a předána k podpisu.

Více informací:
Zdeňka Benešová, referát členských a bytových záležitostí,
461 533 746clenska@bdsvitavy.cz