Úvod

citace stanov bd Svitavy

1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dále jen “zákon”) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
3) Členové družstva neručí za závazky družstva.
4) Družstvo je obchodní korporací.

Činnosti družstva

1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.
2) Předmětem činnosti družstva je zejména:

a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:

aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor;
ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor) , popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním;

b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy dužstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva.
c) Vykonává jiné činnosti schválené představenstvem družstva pro jiné osoby:

- vodoinstalatérství, topenářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- účetní poradenství, vedení účetnictví
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost
- inženýrská činnost v investiční výstavbě, realitní činnosti

3) Družstvo může vykonávat další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění. Rozšíření činnosti družstva mimo výše uvedené předkládá představenstvo dodatečně ke schválení shromáždění delegátů. Činnosti, při níž majetková účast družstva přesahuje 10 miliónů Kč, podléhají schválení shromáždění delegátů.