PODNÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (části bytu)

Podnájem – Čl. 47 Stanov BD Svitavy.

  1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23. Maximální délka doby podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne 26.9.2007 sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky.
  2. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na bytovou náhradu.

Formulář na podnájem bytu

Formulář Smlouva o podnájmu družstevního bytu je k vyzvednutí na referátu členských a bytových záležitostí, nebo ke stažení (viz Formuláře ke stažení).

  • Člen družstva a nájemce bytu si vyzvednuté formuláře společně s podnájemníky vyplní ve třech vyhotoveních a podepíše.
  • Vyplněné formuláře se shromažďují ke schválení na referátu členských a bytových záležitostí.
  • Při předložení formulářů ke schválení souhlasu s podnájmem je nutné uhradit náhradu za úkon družstva dle platného sazebníku náhrad výši:
    • příbuzní v řadě přímé: 1.190,-Kč včetně DPH
    • ostatní : 5.950,-Kč včetně DPH.

Po schválení podnájmu se dvě vyhotovení zašlou na adresu nájemce.

Více informací:
Zdeňka Benešová, referát členských a bytových záležitostí,
461 533 746, clenska@bdsvitavy.cz