Směrnice pro použití dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice domu

Aktuality / Čtvrtek 29. září

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, 568 02 Svitavy

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr XXVI, vložka Č. 290, den zápisu 20.3.1969

Představenstvo družstva vydává na základě ustanovení ČI. 102 odst. 3) Stanov družstva tuto vnitřní směrnici.

Směrnice k použití dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice domu

ČI. I.

Předseda samosprávy, pokud chce provést drobný nákup nebo objednávku služeb, prací, pracovních pomůcek či materiálu pro samosprávu přesahující 500 Kč, je povinen před tímto nákupem předložit písemnou žádost příslušnému technikovi technického úseku družstva nebo ekonomu družstva s uvedením přesného účelu nákupu, předpokládané ceny a označení dodavatele.

Pověření pracovníci družstva požadavek prověří, zejména jeho věcnou oprávněnost, přiměřenost výše nákladů a stav disponibilních finančních prostředků příslušného střediska samosprávy a žádost odsouhlasí či neodsouhlasí svým podpisem. Písemný požadavek je nutné předložit i v případě, že na jednu akci (účel) bude prováděno více jednotlivých drobných nákupů do částky 500 Kč, které však v souhrnu tento limit překročí.

K požadavku na nákup zahradních sekaček, motorových kos či dalšího elektrického nebo motorového ručního nářadí je nutné vždy doložit před nákupem schválení tohoto nákupu členskou schůzí samosprávy nebo shromáždění vlastníků.

V případě havarijních oprav či zajištění jiných neodkladných záležitostí, kde by hrozilo riziko vzniku škody na družstevním majetku, požádá zástupce samosprávy příslušného technika telefonicky a písemné schválení bude provedeno dodatečně.

Výše uvedený postup se týká hotovostních i bezhotovostních drobných nákupů a objednávek služeb zajišťovaných dodavatelsky nebo proplácení prací prováděných svépomocí na bytových domech.

ČI. II.

o požadavcích samospráv na čerpání finančních prostředků bude rozhodováno v souladu s ustanoveními směrnice družstva o výběrových řízeních. V případě, že je výběrové řízení pro konkrétní případ vyžadováno, správa družstva nejprve přezkoumá formální a věcné náležitosti požadavku (odůvodněnost, přiměřenost nákladů, finanční krytí) a pro vyhovující požadavky bude následně započato s přípravou a organizací výběrového řízení.

ČI. III.

V případě, že samospráva čerpá půjčku od družstva, budou povolována pouze čerpání finančních prostředků na havarijní opravy a nezbytnou údržbu a revize. Představenstvo družstva může udělit výjimku z tohoto pravidla u zdůvodněných konkrétních případů.

ČI. IV.

Z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu je možné čerpat na položky uvedené v čl. 35 odst. 3) Stanov družstva, tj. výdaje na opravu a údržbu společných částí domu a společných technických zařízení.

V případě, že se členská schůze samosprávy usnese v souladu s čl. 35 odst. 4) Stanov o možnosti čerpání dlouhodobé zálohy na opravy i na další položky neuvedené v čl. 35 odst. 3) Stanov družstva, bude v předpisech uživatelů na tento účel zřízena zvláštní položka nájmu a příspěvku vlastníka. Schválené výdaje na tyto účely pak budou hrazeny až do výše zůstatku z takto vytvořených finančních prostředků na příslušném středisku samosprávy.

ČI. V.

Z dlouhodobé zálohy na opravy,údržbu a dodatečné investice domu není možné čerpat zejména následující položky:

  • telefonní kupony či proplácení účtu za telefonní poplatky,
  • poplatky za připojení na internet,
  • odměny funkcionářů samosprávy (s výjimkou odsouhlasených prací provedených nad rámec činnosti správce domu),
  • kancelářské potřeby a papír,
  • nákup kancelářské techniky.

Výše uvedené položky je možné čerpat pouze z prostředků vytvořených na položce předpisu "Provoz domu" nebo jiné položky předpisu pro tento účel zvlášť vytvořené a to až do výše zůstatku takto vybraných finančních prostředků na příslušném středisku samosprávy. Případnou výjimku pro čerpání udělí ve zdůvodněných jednotlivých případech předseda představenstva.

ČI. VI.

Veškerý nákup drobného materiálu či služeb členy samosprávy či výboru samosprávy bude potvrzen podpisem předsedy samosprávy a na dokladu či jeho příloze bude uveden přesný účel nákupu a popř. místo instalace (např. vypínač pro spol. prostory -vchod č.p. XY 2.patro).

ČI. VII.

Platnost této směrnice je od 29. září 2011. Tato směrnice se přiměřeně vztahuje na společenství vlastníků jednotek, kde je družstvo ustanoveno pověřeným vlastníkem.

 

Ve Svitavách 29. září 2011

Ing. Viktor Nováček v.r.
předseda představenstva
Bytové družstvo Svitavy